Vedtægter

    Ørnhøj Vandværk A.m.b.A. 6973 Ørnhøj

 

                      LOVE FOR ØRNHØJ VANDVÆRK A.M.B.A.

 

                                                                 1

Selskabets navn er Ørnhøj Vandværk A.m.b.A. og dets formål er at drive et vandværk og forsyne andelshaverne med vand til brug på deres ejendomme

 

                                                                 2

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt. Til dækning af selskabets udgifter til forrentning og afvikling af gælden, samt til udredelsen af driftsomkostninger, betale andelshaverne en årlig afgift. Denne afgift fastsættes af bestyrelsen hvert år i henhold til regulativet.

 

                                                                 3

Bestyrelsen er berettiget til at optage nye andelshavere og fastsætter vilkåerne for optagelse. Som andelshaver optages enhver grundejer inden for værkets område. Tilslutning til værket kan først ske efter at tilslutningsafgiften er betalt eller efter nærmere aftale med bestyrelsen og således at grundejeren og vandinstallatøren hæfter solidarisk for tilslutningsafgiften. Udvidelse af bestående anlæg meldes til bestyrelsen af installatøren så vandafgiften kan blive reguleret. Udvidelse af ledningsnettet skal ske i det omfang bestyrelsen finder nødvendigt.

 

                                                                 4

Generalforsamlingen har øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

 

Enhver beslutning afgøres ved almindelig stemmeflertal.

 

Til vedtagelse af selskabets opløsning samt til ændring af disse vedtægter kræves at 2/3 af de mødte stemmer for og mindst 50 % af andelshaverne er til stede.

 

I modsat tilfælde kan indvarsles til ny generalforsamling som kan afholdes 8 dage efter og er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

 

                                                                 5

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. December.

 

                                                                 6

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af andelshaverne forlanger det, og dagsorden skal bekendtgøres.

 

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt.

 

Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 8 dages varsel enten ved bekendtgørelse i lokal avis eller pr, brev til hvert enkelt andelshaver

 

Forslag om lovændring kan ikke behandles uden at det er nævnt i indkaldelsen.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent der afgør alle formelle spørgsmål angående sagernes behandling og stemmeafgivning samt dennes resultat.

 

                                                                 7

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, og der afgår hvert år henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Der vælges endvidere 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med et medlem som formand og et medlem som kasserer.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Review af regnskabet foretages af registreret revisor

 

                                                                 8

Bestyrelsen forestår driften af selskabet og er berettiget til at antage det personale, der er nødvendigt til vandværkets drift og i øvrigt foretage enhver disposition, som er nødvendig til en fornuftig drift af værket

 

                                                                 9

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Ved optagelse af lån med kommunegaranti kan der ikke foretages pantsikring eller salg af værkets aktiver uden kommunalbestyrelsens samtykke så længe garantien består

 

                                                                 10

I øvrigt er bestyrelsen beslutningsdygtigt når der er 3 medlemmer til stede, og bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget

 

Enhver andelshaver er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen, men er berettiget til at nægte genvalg i lige så lang tid som han/hun har fungeret i bestyrelsen.

 

                                                                 11

Enhver andelshaver kan forlange at udtræde af selskabet, når han/hun sælger eller afstår sin ejendom, men er i så fald pligtig til at drage omsorg for at køberen indtræder i hans/hendes rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Ved dødsfald skal enken/enkemanden eller den af arvingerne, som bliver boende i ejendommen, overtage den tidligere andelshavers rettigheder og forpligtelser

 

                                                                 12

Ønsker en andelshaver at udtræde af selskabet, kan dette ikke uden bestyrelsens samtykke finde sted, før restancer af enhver art er betalt.

 

Ved en andelshavers udtræden af selskabet kan han/hun ikke gøre krav på nogen godtgørelse eller på anparter i aktiverne

 

 

                                                                 13

I tilfælde af manglende rettidig betaling kan forbindelsen med vandværket straks afbrydes, og fornyet tilslutning til værket gøres afhængig af betaling af alle forfaldne ydelser med påløbne renter samt betaling af de med afbrydelsen og tilslutning forbundne udgifter.

 

Ved forpagtning og ved udlejningsejendomme er det ejeren der hæfter for restance.

 

I tilfælde af driftsforstyrrelser og deraf følgende ulemper er værket ikke erstatningspligtig

 

                                                                 14

Enhver der indtræder som andelshaver i selskabet, forpligter sig til at underkaste sig selskabets love og vedtægter, og overholde det af bestyrelsen fastsatte regulativ m.h.t. vandets benyttelse, installationernes beskaffenhed, udførelse af reparationer og i det hele taget for betingelserne for forbindelse med hovedledningen

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. Marts 2008

 

Leif N. Bertelsen, formand

 

Charles Halkjær                                                                                   Willy Bay

næstformand                                                                                        sekretær

 

Karl Ove Falkesgaard                                                                          Kurt Boutrup

Kasserer